Mitsuki, Hikaru Ayami, Mitsuka Koizumi and Chiharu screwed same time